BLOG DEMO TALEBİ

30.9.2017’de Yayınlanan YN ÖKC Tebliği Hakkında


426 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyeti (YN ÖKC) getirilen mükelleflerin bu cihazları kullanma mecburiyeti koşullarının yeniden belirlenmesi ve bu mükelleflerce gerçekleştirilen perakende mal ve hizmet satışlarına ilişkin ÖKC’lerden düzenlenen fişlere ait mali bilgilerin Gelir İdaresi Başkanlığı’na elektronik ortamda bildirilmesi usulüyle ödeme ara yüzlerinin ÖKC’lerle bağlantı ve iletişimi ile çalışma esaslarına ilişkin hazırlanan 483 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 30.9.2017 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Ayrıca 10.10.2017 tarihinde efatura.gov.tr sitesinde tebliğ ile ilgili bir açıklama notu da yayınlanmıştır.

YN ÖKC Kullanmak Mecburiyetinde Olan Mükellefler 

Fatura vb. belgeleri düzenlemede kullandıkları bilgisayar sistemi sayısı veya ÖKC sayısı 20’den az olan mükellefler; YN ÖKC kullanmak mecburiyetinde olup, perakende mal ve hizmet satışlarının gerçekleştirilmesinde kullandıkları perakende satış yazılımları ile YN ÖKC’lerini 1.4.2018 tarihinden itibaren, GMP-3 dokümanında belirtilen iletişim protokolüne göre entegre ve bağlantılı bir yapıda kullanmak zorundadırlar.
ÖKC Kullanım Muafiyeti Olan Mükellefler 
Fatura vb. belgeleri düzenlemede kullandıkları bilgisayar sistemi sayısı veya ÖKC sayısı 20’den fazla olan mükellefler; ayrıca aşağıdaki üç şarttan en az ikisini de sağlıyorlarsa, ÖKC kullanımı muafiyeti doğmaktadır:

  • 2016 yılı satışları veya gayri safi iş hasılatı toplamının 10 milyon TL’yi aşması,
  • 2016 yılı bilanço aktif toplamının 10 milyon TL’yi aşması,
  • 2016 yılı bilanço öz sermaye ve öz kaynak toplamının 1 milyon TL’yi aşması.

Eğer yukarıdaki şartlar vasıtasıyla ÖKC kullanım muafiyeti doğuyorsa, mükelleflerin önünde iki seçenek bulunmaktadır:

    1. Mükellefler, muaf olmalarına rağmen, isteğe bağlı olarak, yazar kasa fiş limiti altındaki satışlarda fatura yerine mali onaylı yazar kasa fişi düzenlemeyi isteyebilirler. Ya da mükellefler, YN ÖKC ile banka EFT-POS cihazının bütünleşik fiş düzenleyebilmesinden ve kredi kartı ödeme bilgisinin perakende satış yazılımına aktarımından faydalanmak isteyebilirler. Bu şekilde, isteğe bağlı olarak YN ÖKC kullanımını tercih edecek olan mükellefler, perakende mal ve hizmet satışlarının gerçekleştirilmesinde kullandıkları perakende satış yazılımları ile YN ÖKC’lerini, GMP-3 dokümanında belirtilen iletişim protokolüne göre entegre ve bağlantılı bir yapıda kullanmalıdırlar. Bu durumda mükellefler, yazar kasa fiş limiti üstündeki satışlarda veya müşterinin istemesi halinde matbu fatura, e-arşiv veya e-fatura düzenlemek mecburiyetindedirler. Ancak mükellefler, YN ÖKC yerine eski nesil ÖKC kullanıyorlarsa, düzenleyecekleri faturaların mutlaka e-fatura veya e-arşiv olması gerekmektedir. Ayrıca, eski nesil ÖKC kullanan mükellefler, Z raporlarına ilişkin bilgileri, “Perakende Mal Satışları ile Hizmet İfalarına İlişkin Mali Rapor” formatında GİB’e elektronik ortamda bildirmek zorundadırlar.

 

  1. Alternatif olarak mükellefler; YN ÖKC kullanmak yerine, isteğe bağlı olarak, e-fatura, e-arşiv ve e-defter uygulamalarına dahil olmayı ve tüm satışlarında sadece e-fatura veya e-arşiv fatura düzenlemeyi seçebilirler. Bu durumda mükelleflerin, perakende mal satışları ve hizmet ifaları dahil tüm satışlarında e-fatura ve/veya e-arşiv faturası düzenlemeyi tercih ettiğini bağlı olduğu vergi dairesine tevsik edici belgelerle birlikte yazılı olarak bildirmeleri halinde, perakende mal satışları ile hizmet ifalarının belgelendirilmesinde YN ÖKC kullanma mecburiyeti, bildirimin vergi dairesi kayıtlarına girdiği tarihten itibaren bulunmamaktadır. Bu muafiyet söz konusu koşulları taşıyan mükelleflerce sonradan açılacak şube iş yerleri için de geçerli olacaktır.

Diğer Hususlar ve Detaylar
Özellikle eski nesil ÖKC kullanmakta olan mükelleflerin, özellikle tebliğdeki 3, 4 ve 5 numaralı maddeleri değerlendirmeleri ve YMM’lerinden görüş almaları önerilmektedir.

Resmi gazetede 30.9.2017’de yayınlanan tebliğe ulaşmak için tıklayınız>
efatura.gov.tr’de 10.10.2017’de yayınlanan açıklama notuna ulaşmak için tıklayınız>
Nebim V3 YN ÖKC Entegrasyonu hakkında bilgi almak için tıklayınız>
Nebim V3 e-Arşiv Uygulaması hakkında bilgi almak için tıklayınız>
Nebim V3 e-Fatura Uygulaması hakkında bilgi almak için tıklayınız>
Nebim V3 e-Defter Uygulaması hakkında bilgi almak için tıklayınız>

Demo Talebi

Nebim yazılımları hakkında daha fazla bilgi almak için demo talebinde bulunun.

Demo Talebinde Bulunun

Paylaş

Facebook Twitter Google Pinterest Whatsapp Email